NOWOŚĆ!!! Technik architektury krajobrazu z innowacją florystyczną

Człowiek coraz bardziej docenia obecność przyrody w codziennym życiu. Kontakt z przyrodą jest szalenie ważny zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, gdzie zmęczeni zgiełkiem poszukujemy spokoju wśród ciszy parków i skwerów.

Zadaniem architekta krajobrazu jest połączenie budownictwa z otoczeniem wykorzystując rośliny, wodę, ukształtowanie terenu, oświetlenie i elementy architektoniczne. Ucząc się w naszej szkole zdobędziesz kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania i realizacji projektów terenów zieleni ogrodów, parków, zieleńców, krajobrazu otwartego, ciągów komunikacyjnych, zieleni osiedlowej, obiektów historycznych i pamiątkowych oraz reprezentacyjnych. 

Absolwent naszego kierunku posiada umiejętności stosowania, sadzenia i pielęgnacji roślinności zielnej i drzewiastej, potrafi posługiwać się sprzętem ogrodniczym służącym do tego celu. Uczniowie nabywają umiejętności związane z projektowaniem i wykonywaniem małej architektury ogrodowej – nawierzchni, altan, pergoli, trejaży, schodów, ogrodzeń, tarasów itp. Przygotowujemy młodzież do pracy we własnej firmie lub w dużym przedsiębiorstwie, uczymy prowadzenia uproszczonej rachunkowości, kosztorysowania i zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 

W ramach praktyk zawodowych współpracujemy z firmami zajmującymi się zielenią miejską w Kaliszu, dużymi centrami handlowymi – Leroy Merlin, Castorama, kwiaciarniami i szkółkami drzew i krzewów ozdobnych – Zymon w Tłokini Wielkiej, możliwa jest również współpraca międzynarodowa. Kształcenie odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach z przedmiotów ogólnych i zawodowych, posiadamy pracownię multimedialną, w której powstają projekty zieleni w programach graficznych – Gardenphilia Designer czy Skechup. 

Architekt krajobrazu jest artystą ze ścisłym umysłem, bo nie sposób wyobrazić sobie projektowania bez pomiarów i obliczeń, jest przyrodnikiem, któremu leży na sercu poszanowanie praw natury i wyeksponowanie jej piękna, oraz jest społecznikiem, który zaspokaja potrzeby człowieka w zakresie kontaktu z przyrodą. W Polsce coraz bardziej docenia się obecność zieleni wokół nas i życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Innowacja florystyczna, którą proponujemy naszym uczniom poszerzy ich zainteresowania artystyczno-przyrodnicze, zwiększy konkurencyjność na rynku pracy, i rozwinie umiejętności plastyczne związane z wykonywaniem kompozycji roślinnych – bukietów okolicznościowych, ślubnych, komunijnych, funeralnych, dekoracji z kwiatów doniczkowych, sztucznych i suchych, dekoracji bożonarodzeniowych, wielkanocnych, jesiennych i wiosennych itp.


Technik budownictwa ma szczególne zadanie w rozwoju gospodarczym kraju. Wymaga ciągłego wzmocnienia zawodowego przez systematyczną naukę poznając nowości z zakresu postępu technologicznego, krajowego i zagranicznego, stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii. Technikum budowlane było i jest fundamentalnym kierunkiem nauki w naszej szkole. W ostatnim czasie popyt na „budowlańców” znacznie wzrósł. Nie da się ukryć, że prawdziwi fachowcy, zwłaszcza w branży budowlanej są dzisiaj w cenie. Ucząc się w tym kierunku zdobywasz kompleksową wiedzę i umiejętność w zakresie budownictwa. Uczniowie mają możliwość: Kształcenie się w dobrze wyposażonych pracowniach do zajęć teoretycznych i praktycznych, z przedmiotów ogólnych i zawodowych, korzystania z pracowni multimedialnych i komputerowych, odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Absolwent Technik Budownictwa posiada umiejętności: analizy i sporządzanie dokumentacji technicznej; planowania i organizacji pracy, kierowania zespołem ludzi; czytania oraz przygotowania dokumentacji technicznej; obsługa sprzętu mechanicznego i elektronarzędzi; prowadzenie dokumentacji budowy; zaopatrywania i rozliczania budowy; obsługi i wykorzystania komputerów w pracy zawodowej. Kształcenie w zawodzie technik budowlany odbywa się przy współpracy z firmami budowlanymi, zajmującymi się produkcją materiałów budowlanych, wykonawstwem, projektowaniem i kosztorysowaniem. 

Przygotowanie zawodowe absolwenta teoretyczne i praktyczne pozwala na podjęcie pracy w: biurach projektowo-budowlanych; terenowych organizacjach administracji państwowej w zakresie budownictwa; własnych firmach budowlanych; przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych.


Technik budownictwa KLASA MUNDUROWA Ukończenie szkoły o takim zawodzie otwiera drzwi kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, a to wiąże się z prestiżem, wieloma korzyściami i przywilejami.  Profil łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. konstrukcji budowlanych, budownictwa, materiałów i zasobów budowlanych oraz teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. W szkole oraz podczas wspólnych wyjść, czy reprezentowania klasy poza murami placówki, kadet będzie zobowiązany nosić mundur. 

Uczniowie będą przygotowani do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych, brać udział w zajęciach organizowanych
w jednostkach wojskowych, zdobędą wiedzę o siłach zbrojnych RP, regulaminach wojskowych, musztrze, wyjeżdżać na tzw. survivale („szkoły życia”), obozy sprawnościowe. Ponadto nasi podopieczni przejdą kursy: szkolenie strzeleckie, z zakresu pomocy przedmedycznej, logistyczny, dotyczące terenoznawstwa, sztuk walki, zdobędą także certyfikat Ratownika Medycznego


Technik Elektryk to profil który istnieje w naszej szkole od 1989 roku. Ucząc się na tym kierunku uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Pięcioletnie Technikum kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu takiego egzaminu absolwent może starać się o wydanie EURO PASS - suplement. Większość absolwentów znajduje miejsce pracy na rynku lokalnym: w Pratt&Whitney, Energa - oddział w Kaliszu oraz w innych mniejszych zakładach, hurtowniach i sklepach przemysłowych.


Technik geodeta. Profil ten przygotowuje uczniów do wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Także geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości może wchodzić w zakres jego   pracy. Technik geodeta może być zatrudniony w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach jako wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych lub kierownik zespołu geodezyjno - kartograficznego.


NOWOŚĆ Technik informatyk KLASA MUNDUROWA kształci w zawodzie nie tylko informatycznym. Otwiera możliwość kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, która wiąże się z prestiżem oraz wieloma korzyściami i przywilejami. Profil ten łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Charakteryzuje się dużą uniwersalnością, a wyspecjalizowani informatycy pracują w przedsiębiorstwach gdzie wprowadzana jest technologia IT. Uczniowie uczęszczający do technikum informatycznego uczą się obsługi komputerów typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Zgłębiają umiejętności projektowania i tworzenia baz danych. Tworzą strony www i aplikacje internetowe. Kadeci uczęszczający do klasy mundurowej zobowiązani są do noszenia munduru w trakcie nauki, wspólnych wyjść czy reprezentowania szkoły poza murami placówki. Urozmaiceniem zajęć w klasie mundurowej jest organizowanie wyjazdów do jednostek wojskowych we Wrocławiu i Sieradzu, obozu sprawnościowego oraz udziału w tzw. survivalach.


NOWOŚĆ!!! Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe: czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych; przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego; wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn; określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych; wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich ;montaż suchej zabudowy; wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych; nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy; wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.


NOWOŚĆ!!! Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne; potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD; posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w budownictwie przemysłowym;  przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych; zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali; na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.