Naukowo – zawodowo

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych zorganizowanych w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. W tym roku po raz pierwszy u boku Technika informatyka stanęli także Technicy elektrycy, poszerzający swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w innowacyjnych technologicznie laboratoriach.  Oto kilka słów od uczestnika zajęć, a zarazem ucznia klasy IV w zawodzie Technik Informatyk: „Na laboratoriach w których uczestniczyłem wykonywałem wiele pasjonujących zadań, które pozwoliły mi powiększyć zasób wiedzy. Dowiedziałem się jak obsługiwać drukarkę 3D, zaprogramować robota, administrować siecią, posługiwać się spawarką do światłowodów, programować światła LED oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Całe laboratoria były ciekawym i edukującym doświadczeniem”. Współpraca naszej szkoły z Samorządem Województwa Wielkopolskiego (Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechniką Poznańską pozwoliło także na kontynuację oferty edukacyjnej o dodatkowe płatne staże dla uczniów w firmach i przedsiębiorstwach rynku lokalnego.

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik

prev next

Dzięki zaangażowaniu w projekt "Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska"

otrzymaliśmy LIST GRATULACYJNY. IDZIEMY DO PRZODU.


List gratulacyjnyjpg


To nie żart To na serio

Informatycy, elektrycy, budowlańcy, geodeci i architekci ucząc się w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 2 w Kaliszu mogą korzystać z dodatkowych płatnych zajęć. Uczestniczą w stażach, które odbywają się u lokalnych pracodawców zdobywając dodatkowe umiejętności praktyczne. Zajęcia specjalistyczne w Poznaniu, Pile lub Kaliszu pomagają uzyskać certyfikat umiejętności zawodowych wraz z patronatem Politechniki Poznańskiej. Wszystko to zapewnia udział szkoły w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa wielkopolska”, realizowanym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim województwa wielkopolskiego a Politechniką Poznańską. Współpraca z Agnieszką Jaźwicką przedstawicielką Uczelni Wyższej a Michałem Płóciennikiem koordynatorem projektu ze strony szkoły otwiera drogę współpracy z instytucjami i pracodawcami, a także kształtuje wiedzę zawodową ucznia.

Tekst i zdjęcia: M.Płóciennik

6jpg  4jpg


Zawodowcy 2018

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 po raz kolejny wzięli udział w laboratoriach, organizowanych przez Politechnikę Poznańską. Współpraca z uczelnią i udział w projekcie unijnym "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" pozwala młodym informatykom poznać nowe technologie oraz zwiększyć kompetencje i umiejętności działania, pracy z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi itp. Zajęcia specjalistyczne zakończyły się uzyskaniem przez uczniów certyfikatu, w którym uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności.

Tekst i zdjęcia: M. Płóciennik – opiekun projektu

20181205_122335jpg  20181203_143730jpg
20181206_095810jpg  20181206_092353jpg


Staże dla zawodowców

Uczniowie Technikum Informatycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 uczestnicząc w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska" rozpoczynają płatne staże u pracodawców w firmach i przedsiębiorstwach na terenie Kalisza i okolic. Dzięki temu będą mieli ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej, większą możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy oraz sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach. Pogłębią i zdobędą nową wiedzę, umiejętności, kompetencje zawodowe, nawiążą kontakt z potencjalnym pracodawcą oraz możliwością zainicjowania dalszej współpracy. Staże to kontynuacja rozpoczętego projektu i wyjazdu na Politechnikę Poznańską, gdzie w dniach 6-10 listopada 2017 roku odbywały sie zajęcia laboratoryjne zwiększające umiejętności działania oraz pracy z informatyką i technologią komunikacyjną.

  1 4JPG   1 3JPG


Czas zawodowców dla informatyków

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, wzięli udział w zajęciach specjalistycznych na Politechnice Poznańskiej. Uczestniczą w projekcie unijnym "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Młodzi informatycy z klasy 4 w zawodzie technik informatyk zapoznali się z nowoczesnym sprzętem informatycznym. Praca indywidualna oraz grupowa pozwoliła na zwiększenie kompetencji i umiejętności działania oraz pracy z systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, projektowaniem witryn internetowych, spawaniem światłowodu, sprawdzaniem i analizowaniem przepustowości sieci, instalacji serwerów itp. Po zakończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach uczniowie otrzymali certyfikat ukończenia, w którym uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności.

11_5jpg   12_3jpg
13_3jpg   14_4jpg
15_3jpg   16_3jpg
17_2jpg   18_2jpg

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:

- płatne staże dla uczniów,

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach realizowane dla 12 zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych,

- dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,

- kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,

- doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,

- doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,

- dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,

- patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: zawodowcy.org

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 175 000,00 zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie.