dsc_0603jpg   dsc_0650jpg

Warsztaty Szkolne ZSPP mieszczą się przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu i stanowią integralną część Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Na Warsztatach szkolnych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w poszczególnych zawodach:
- technik budownictwa
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu pracowni na Warsztatach Szkolnych w ramach podniesienia jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku Warsztatów Szkolnych, uczniowie mają szansę poznać aktualne technologie stosowane w branży budowlanej i instalacyjnej.

Wiedząc, jak ważne jest wsparcie nauczania teoretycznego odpowiednim kształceniem praktycznym, staramy się aby nasi uczniowie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej zdobyli jak najlepsze doświadczenie zawodowe (powiązanie teorii z praktyką).

Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są na stanowiskach ćwiczeniowych znajdujących się na terenie Warsztatów Szkolnych oraz w firmach budowlanych i instalacyjnych współpracujących z naszą szkołą. Warsztaty Szkolne zapewniają niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do zdobycia wymaganych umiejętności. W poszczególnych zawodach uczeń zdobywa następujące umiejętności związane z poszczególnymi kwalifikacjami:
- murarz-tynkarz
- montaż suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- malarz-tapeciarz
- roboty posadzkarskie i okładzinowe.

W czasie zajęć praktycznych nauczyciele zawodu kładą duży nacisk na przygotowanie uczniów klas przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie zapoznają się z formą przeprowadzenia egzaminu oraz kryteriami oceniania, 
jak również mają możliwość odbycia próbnych egzaminów praktycznych na stanowiskach egzaminacyjnych i zapoznania się
z zadaniami z lat ubiegłych wg zasad obowiązujących podczas egzaminów przeprowadzonych przed egzaminatorami wyznaczonymi przez OKE w Poznaniu.

Nauka w Technikum Budowlanym oraz w Branżowej Szkole I Stopnia kończy się zewnętrznym egzaminem praktycznym przeprowadzonym w ośrodku egzaminacyjnym znajdującym się na terenie naszych Warsztatów Szkolnych. Egzamin teoretyczny uczniowie zdają w macierzystej szkole - Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe który jest Europossem tzn. uprawnia do podjęcia pracy w danym zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Tak przygotowany absolwent naszej szkoły ma możliwość dalszego kształcenia i zdobywania kolejnych kwalifikacji zawodowych np. ukończenie szkoły średniej lub zdobycie tytułu mistrza w danym zawodzie, jak również podjęcie atrakcyjnej pracy
w swoim zawodzie.