SZKOLNY INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY

„W ŚWIECIE BOHATERÓW HENRYKA SIENKIEWICZA”


W maju 2016 roku nasza szkoła została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. 

Realizując cele edukacyjne oraz wykorzystując powyższe wsparcie finansowe, szkoła zrealizuje do końca bieżącego roku kalendarzowego co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział, z wykorzystaniem zasobów i możliwości biblioteki szkolnej. Ponieważ mamy 31 oddziałów i trudno byłoby przygotować aż tyle projektów w tak krótkim czasie, postanowiłam przygotować jeden wspólny Projekt, w którym wezmą udział wszystkie oddziały. 

W ten sposób powstał Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny pt. „W świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza”.

Głównymi celami projektu są:

  • uczczenie 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci polskiego literata i noblisty Henryka Sienkiewicza,
  • popularyzacja jego twórczości,
  • wyrabianie zamiłowania do poznawania dzieł kultury narodowej,
  • motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna
  • oraz , oczywiście, promocja czytelnictwa.

Projekt rozpoczął się 29 września 2016 roku czytaniem prozy pisarza podczas lekcji języka polskiego, w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, a zakończy się 15 listopada br., w 100. rocznicę śmierci pisarza.

W ramach Projektu młodzież weźmie udział w trzech konkursach:

  • na najładniejszą ilustrację do wybranej książki H. Sienkiewicza,
  • na najlepsze wykonanie znanych utworów muzycznych związanych z adaptacjami filmowymi prozy sienkiewiczowskiej
  • konkurs pięknego czytania prozy wybranego fragmentu książki H. Sienkiewicza.
Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego, w dniu 15 listopada 2016 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody. 

W ramach Projektu zostaną zrealizowane również inne imprezy towarzyszące takie jak:

  • wystawa w bibliotece szkolnej pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”
  • czytelniczy flashmob „Drzewo czytelnika”.

W trakcie realizacji kolejnych zadań związanych z Projektem planujemy nie tylko popularyzować twórczość Henryka Sienkiewicza, ale również promować twórczość artystyczną wśród młodzieży (plastyczną, muzyczną, pięknego czytania), kształtować postawy patriotyczne i humanistyczne, motywować do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna.

W wyniku realizacji Projektu szkoła pozyska nowy bogaty księgozbiór, uzupełniający dotychczasowe zasoby.

Grażyna Trzeciak - Koordynator Projektu

 

SZKOLNY INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT EDUKACYJNY


„W ŚWIECIE BOHATERÓW

HENRYKA SIENKIEWICZA”

Opracowała: Grażyna Trzeciak

Rozpoczęcie projektu:                       29 września 2016 roku(Dzień Głośnego Czytania)

Finał projektu:                                   15 listopada 2016 roku(100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza)

Miejsce imprezy finałowej:               aula szkolna

Uczestnicy imprezy finałowej:           finaliści wcześniejszych etapów konkursów ogłoszonych w ramach Projektu, społeczność szkolna, zaproszeni goście      

Wprowadzenie

Henryk Sienkiewicz – patron roku 2016

Henryk Sienkiewicz, laureat nagrody Nobla, autor "Trylogii", "Quo Vadis" i "W pustyni i w puszczy", został literackim patronem 2016 roku. Zdecydował o tym parlament RP. W tekście uchwały przypomniano słowa Stanisława Cata-Mackiewicza:

"My z niego wszyscy".

Ustanowienie Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku zbiegło się z setną rocznicą śmierci oraz sto siedemdziesiątą rocznicą urodzin pisarza.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości"– napisano w uchwale senackiej.

Podkreślono, że Henryk Sienkiewicz "w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy".

W uchwale zaznaczono również, że kolejne odcinki powieści Sienkiewicza, publikowane w czasopismach, gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów, a wpływ języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę jest trudny do przecenienia.

 

Cele projektu

·         Uczczenie 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci polskiego literata i noblisty Henryka Sienkiewicza.

·         Popularyzacja twórczości wybitnego autora.

·         Wyrabianie zamiłowania do poznawania dzieł kultury narodowej.

·         Kształtowanie postaw szacunku dla własnego dorobku narodowego.

·         Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.

·         Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania  ze środków masowej komunikacji.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy, rozwijanie odpowiedzialności za siebie.

·         Odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych.

·         Motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna.

·         Promocja czytelnictwa.


KONKURS 1

NA NAJŁADNIEJSZĄ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA

1.     Organizatorem konkursu jest Liceum Plastyczne ZSP nr 2 w Kaliszu.

2.     Zespół organizacyjny konkursu powołuje Dyrektor ZSP nr 2.

3.     Konkurs adresowany jest do  uczniów klas I-IV Liceum Plastycznego oraz do chętnych uczniów z pozostałych typów szkół.

4.     Cele konkursu :

·     popularyzacja  twórczości Henryka Sienkiewicza,

·     rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni, pomysłowości,

·     promowanie  twórczości artystycznej.

Regulamin ogólny konkursu

1.       Zespół organizacyjny opracowuje regulamin szczegółowy konkursu oraz ogłasza konkurs na forum szkoły do dnia 29.09.2016 roku.

2.       Prace konkursowe uczniowie składają u organizatora do końca października  2016 roku.

3.       Zespół organizacyjny powoła Kapitułę Konkursu, która dokona wyboru laureatów.

4.       Wyróżnione prace będą zaprezentowane na wystawie będącej oprawą plastyczną imprezy kończącej Projekt Edukacyjny.

5.     Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego w dniu  15 listopada 2016 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

 

KONKURS 2

PIĘKNEGO CZYTANIA PROZY WYBRANEGO FRAGMENTU KSIĄŻKI HENRYKA SIENKIEWICZA

1.     Organizatorem konkursu jest Zespół Przedmiotów Humanistycznych ZSP nr 2 w Kaliszu.

2.     Zespół organizacyjny konkursu powołuje Dyrektor ZSP nr 2.

3.     Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów ZSP nr 2 w Kaliszu.

4.     Cele konkursu:

·     przybliżenie uczniom postaci Henryka Sienkiewicza,

·     popularyzacja twórczości polskiego noblisty,

·     promocja czytelnictwa,

·     odkrywanie i promowanie talentów czytelniczych,

·     kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych, motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna.

Regulamin ogólny konkursu

1.       Zespół organizacyjny opracowuje regulamin szczegółowy konkursu oraz ogłasza konkurs na forum szkoły do dnia 29.09.2016 roku.

2.     Forma współzawodnictwa: uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują dowolny fragment prozy Henryka Sienkiewicza (czas wystąpienia ograniczony wg regulaminu szczegółowego konkursu).

3.     Etap klasowy konkursu przewiduje się zakończyć do końca października  2016 roku.

4.     Zespół organizacyjny powoła Kapitułę Konkursu, która do 10 listopada 2016 rokudokona przesłuchań laureatów konkursu z etapu klasowego, w celu wytypowania określonej w regulaminie szczegółowym liczby uczestników finału szkolnego.

5.     Przesłuchania finałowe zostaną przeprowadzone podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego w dniu  15 listopada 2016 roku, w celu wyłonienia przez Kapitułę zwycięzcy konkursu.

6.     Dla wystąpień finałowych zaleca się dopuszczeniedo wygłoszenia przez uczestnika finału,dodatkowego słowa wstępnego nt. prezentowanego fragmentu prozy.

7.     Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego w dniu  15 listopada 2016 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.


KONKURS 3

NA NAJLEPSZE WYKONANIE ZNANYCH UTWORÓW MUZYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJAMI FILMOWYMI PROZY SIENKIEWICZOWSKIEJ

1.     Organizatorem konkursu jest Technikum Budowy Fortepianów ZSP nr 2 w Kaliszu.

2.     Zespół organizacyjny konkursu powołuje Dyrektor ZSP nr 2.

3.     Konkurs adresowany jest do  uczniów klas I-IV Technikum Budowy Fortepianów oraz do chętnych uczniów z pozostałych typów szkół.

4.     Cele konkursu:

·     popularyzacja  twórczości Henryka Sienkiewicza,

·     odkrywanie i promowanie talentów muzycznych,

·     kształtowanie postaw patriotycznych i humanistycznych, motywowanie do poszukiwaniaprawdy, dobra i piękna.

Regulamin ogólny konkursu

1.       Zespół organizacyjny opracowuje regulamin szczegółowy konkursu oraz ogłasza konkurs na forum szkoły do dnia 29.09.2016 roku.

2.     Forma współzawodnictwa: uczniowie biorący udział w konkursie przygotowują dowolny utwór muzyczny występujący w adaptacjach filmowych prozy Henryka Sienkiewicza.

3.     Zespół organizacyjny powoła Kapitułę Konkursu, która do końca października  2016 roku dokona przesłuchań wykonawców, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie, w celu wytypowania określonej w regulaminie szczegółowym liczby uczestników finału szkolnego.

4.     Przesłuchania finałowe zostaną przeprowadzone podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego w dniu  15 listopada 2016 roku, w celu wyłonienia przez Kapitułę zwycięzcy konkursu.

5.     Zalecenia ogólne:

·         każdy uczestnik ma możliwość jednorazowego występu podczas konkursu,

·         uczestnik konkursu ma możliwość wykonania utworu przy akompaniamencie instrumentów, bądź z wykorzystaniem podkładu muzycznego.

6.     Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego w dniu  15 listopada 2016 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

1.     Głośne czytanie prozy Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego – „29.09.2016 – Dzień Głośnego Czytania”

Ogłoszenie akcji: Biblioteka Szkolna ZSP nr 2 w Kaliszu

Realizacja: wszystkie oddziały ZSP nr 2 w Kaliszu podczas lekcji języka polskiego pod nadzorem nauczycieli przedmiotu

Termin : 29 września 2016 roku

2.     Wystawa w bibliotece pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”

Ogłoszenie i przeprowadzenie akcji: Biblioteka Szkolna ZSP nr 2 w Kaliszu

Realizacja : Koło Miłośników Biblioteki ZSP nr 2 w Kaliszu pod nadzorem nauczycieli bibliotekarzy

Termin : październik 2016

3.     Czytelniczy flashmob „Drzewo czytelnika”

Ogłoszenie i przeprowadzenie akcji: Technikum Architektury Krajobrazu ZSP nr 2 w Kaliszu, wychowawcy klas wraz z uczniami

Realizacja : wszystkie oddziały Technikum Architektury Krajobrazu nr 2 w Kaliszu

Termin : listopad 2016 


Czytanie może być atrakcyjne

W dniu 15 listopada 2016 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, odbyła się impreza finałowa Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego „W świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza”. Koordynatorem Projektu była Grażyna Trzeciak, nauczycielka języka rosyjskiego i bibliotekarz.

W ramach Projektu uczniowie szkoły zmagali się przez blisko dwa miesiące w trzech konkursach tematycznych: plastycznym, muzycznym i czytelniczym. Konkursy zorganizowały nauczycielki: Iwona Wiertelak, Agnieszka Miśkiewicz oraz Aneta Sitkiewicz.

Czytając ulubione fragmenty prozy sienkiewiczowskiej, śpiewając i grając utwory do adaptacji filmowych dzieł mistrza oraz tworząc ilustracje do jego książek, uczestnicy konkursów uczcili 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci wielkiego pisarza i noblisty.

Podczas imprezy podsumowującej finaliści konkursów mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i talenty na forum całej szkoły. Laureatom zostały wręczone nagrody książkowe, upominki w formie akcesoriów plastycznych oraz dyplomy.

Imprezę wzbogaciła wystawa prac plastycznych uczniów oraz prezentacja multimedialna nt. życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, przygotowana pod nadzorem Ewy Kowal – nauczycielki informatyki.

Gościem imprezy był z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu – Pan Krzysztof Jurek.

Tekst: Grażyna Trzeciak

Zdjęcia: Agnieszka Miśkiewicz

              1_18jpg   4_4jpg

              7_3jpg   8_2jpg